търсене в сайта
Избор на език
Вход
фирмен e-mail
Държавно предприятие  "Транспортно строителство и възстановяване"
 
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

*******

  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  
за управление на цикъла на обществените поръчки в ДП "Транспортно строителство и възстановяване"
[18.01.2017]

y ******* 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18,ал.1, т.12,чл.178-181 от ЗОП с предмет:
Сключване на застраховки по обособени позиции:
Позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”;
Позиция № 2 Застраховка  „Каско“ на нерелсови превозни средства;
Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС”;
Позиция №4 Застраховка „Злополука за гости на хотели”;
Позиция №5 Застраховка за риска „Трудова злополука”;
Позиция №6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 и чл.173 от ЗУТ;
Позиция №7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ;
Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави”
Позиция №9 „Застраховка на релсови превозни средства”  - каско
/Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП :01310-2018-0003/.
 1. Обявление [12.12.2018]

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                          *******

 

 
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18,ал.1, т.12,чл.178-181 от ЗОП с предмет:
"Избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на ДПТСВ за период от 3 години, по обособени позиции:
Позиция №1 Комплексно банково обслужване по разплащателни сметки и картово разплащане.
Позиция №2 Кредитна линия с размер 750 000.00 (седемстотин и петдесет хиляди) лева"
/уникален номер на поръчката в регистъра на АОП: 01310-2018-0002/  
 

*******

Процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал.1, т.7 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Доставка на смазочни препарати -масла, греси и спирачни течности за потребностите на ДПТСВ
/Уникален № на поръчката в регистъра на АОП 01310-2018-0001/

 

*******

 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:
Избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на ДПТСВ за издаване на банкови гаранции с общ лимит до 6 000 000 /шест милиона/ лева
Уникален № на поръчката в портала на АОП 01310-2017-0007/

 

 

 1. Договор [23.03.2018]

.

******* 

.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група  за обект, присъединен към ниво средно напрежение- общежитие с адрес:

1271, гр. София, кв. Илиянци, ул. „Военно общежитие“ бл. 1, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ“, с

/ УИН по регистъра на АОП 01310-2017-0006/

 

 

 1. Обявление [27.07.2017]
 2. Договор [20.10.2017]

'

******* 

.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ, присъединени към ниво ниско напрежение“, по обособени позиции:

/№ на информацията за публикувана обява в портала на АОП  01310-2017-0005/

.

.

Позиция №1 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ на територията на ТСВ – Поделение София;

Позиция №2 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ на територията на ТСВ – Поделение Пловдив;

Позиция №3 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ на територията на ТСВ – Поделение Варна;

Позиция №4 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ на територията на ТСВ – Поделение Горна Оряховица;

Позиция №5 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обект – хотел „Лозенец“, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ;

Позиция №6 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обект – хотел „Копривки“, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ;

Позиция №7 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обект – хотел „Дряново“, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ;

Позиция №8 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обект – хотел „Роса“, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ.

 

'

 1. Обявление [24.07.2017]
 2. Документация за участие [24.07.2017]
 3. Стандартен образец на ЕЕДОП [24.07.2017]
 4. Протокол №1 от работата на комисията [31.08.2017]
 5. Съобщение за отваряне на ценови предложения [19.09.2017]
 6. Протокол №2 от работата на комисията [03.11.2017]
 7. Протокол №3 от работата на комисията [03.11.2017]
 8. Доклад от работата на комисията [03.11.2017]
 9. Решение №15/02.11.2017 г., за прекратяване на процедура [03.11.2017]
 10. Обявление за възлагане на поръчка [23.11.2017]

 

*******    

.

ОБЯВА

за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет:
„Доставка на работно облекло“
/№ на информацията за публикувана обява в портала на АОП  9065485/

.

.

 1. Обява [21.06.2017]
 2. Договор [26.09.2017]

.

******* 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ  

за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за  обект,  присъединен към ниво средно напрежение – общежитие с адрес: гр. София, кв.Илиянци, ул.Военно общежитиебл.1, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ

/Уникален № на поръчката в регистъра на АОП: 01310-2017-0004/ 

 

 1. Обявление за възлагане на поръчка [20.07.2017].                                                                

 *******

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ:     

Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави“

/Уникален № на поръчката в регистъра на АОП: 01310-2017-0003/

 

 1. Решение № 5/16.03.2017 г., за откриване на процедурата [16.03.2017]

 2. Покана   [16.03.2017]

 3. Разяснение [29.03.2017]

 4. Протокол № 1 за работата на комисията от 06.04.2017 год. [18.04.2017]

 5. Протокол № 2 за работата на комисията от 06.04.2017 год. [18.04.2017]

 6. Доклад за работата на комисията [18.04.2017]

 7. Решение № 7 на Главния директор на ДП ТСВ за класиране и определяне на изпълнител [18.04.2017]

 8. Договор [11.05.2017]

 9. Обявление за възлагане на поръчка [11.05.2017]

                                                                                                                                                                                                                                                ******

Процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет

" Зареждане на горива чрез кредитни карти за безналично плащане, за автомобилите, собственост на ДП ТСВ"

/ Уникален № на поръката в регистъра на АОП 01310-2017-002/

 

 

*******   

  Процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на гориво за  дизелови двигатели и газьол за отопление за потребностите на ДП ТСВ”

Уникален № на поръчката в регистъра на АОП: 01310-2017-0001

 

******* 

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства, по обособени позиции:
Позиция №1 Доставка на работно облекло
Позиция №2 Доставка на работни обувки
Позиция №3 Доставка на лични предпазни средства
  Уникален № на поръчката в регистъра на АОП: 01310-2016-0007
 

 

*******

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:
   Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена и с технически средства охрана на обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ”
Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки
Уникален № на поръчката в регистъра на АОП 01310-2016-0006
 1. Договор [08.03.2017] 

*******

П УБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на смазочни препарати – масла, греси и спирачни течности за потребностите на ДП ТСВ”
Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки
Уникален № на поръчката в регистъра на АОП 01310-2016-0005
 1. Договор [01.02.2017]

 

*******

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Сключване на застраховки по обособени позиции:
Позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”;
Позиция № 2 Застраховка „Каско” на нерелсови превозни средства;
Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС”;
Позиция № 4 Застраховка „Злополука гости на хотели”;
Позиция № 5 Застраховка за риска „Трудова злополука”;
Позиция № 6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 и чл.173 от ЗУТ;
Позиция № 7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ;
Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави”;
Позиция № 9 „Застраховка на релсови превозни средства” - каско
  /Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки  01310-2016-0004/
  

 

*******

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
с предмет:
Доставка на горива за потребностите на ДП ТСВ за срок от 2 /две/ години,
в две обособени позиции:
Позиция No 1  "Доставка на гориво за дизелови двигатели и газьол за отопление"
Позиция No 2  "Зареждане на горива, чрез кредитни карти за безналично плащане за автомобилите, собственост на ДП ТСВ"
Уникален No на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки
  /Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 01310-2016-0003/

                                                                                                                                                

 1.  
   

******

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мобилна наземна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и извършване на специализирани услуги, свързани с тази дейност”, за потребностите на ДП ТСВ
Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 
  /Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 9051747/
 
 1. Разяснение [29.03.2016]
 2. Разяснение [30.03.2016]
 3. Договор [09.05.2016]

 

******

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Доставка на високопроходими автомобили 10 броя нисък клас"
Уникален № на поръчката в регистъра на АОП 01310-2016-0002
 1. Обявление [25.03.2016]
 2. Договор [07.06.16]
 3.   

******

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мобилна наземна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и извършване на специализирани услуги, свързани с тази дейност”, за потребностите на ДП ТСВ
Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки  9051543 

 

 

******

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Направа на топлоизолация и смяна на покривна конструкция на административна сграда на ДП ТСВ и ремонтни мероприятия в РМР Илиянци – ремонт на покрива на Ремонтно хале и санитарни помещения в административна сграда”
Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки: 9051170

 

 1. Договор [12.05.2016]

****** *

 

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Зареждане на горива чрез кредитни карти за безналично плащане, за леките автомобили, собственост на ДП ТСВ”  
Уникален №  на поръчката в регистъра на АОП 01310-2014-0006 


 

*******

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на петролни продукти – масла, греси и спирачна течност за нуждите на ДП ТСВ.
Уникален №  на поръчката в регистъра на АОП 01310-2014-0007

 

*******

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение” – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие”, бл.1, предоставено за ползване и управление на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване”, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1271, кв. „Илиянци”, ул. Кирил Благоев” No 14 
Уникален № на поръчката в АОП 01310-2016-0001
 1. Обвяление  [12.01.2016]

*******

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
 "Избор на финансова институция за предоставяне на финансова услуга на ДП „ Транспортно строителство и възстановяване” за издаване на банкови гаранции с общ лимит до 1 750 000.00 (един милион седемстотин и петдесет хиляди) лева"
Уникален № на поръчката в АОП 01310-2015-0011
 1. Договор [30.11.2015]

      

  *******

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Доставка на високопроходими автомобили 6 броя нисък клас"  
Уникален № на поръчката в регистъра на АОП 01310-2015-0010

 

*******

 
Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на петролни продукти - масла, греси и спирачна течност за нуждите на ДП ТСВ"
Уникален №  на поръчката в регистъра на АОП 01310-2015-0009

*******

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на гориво за дизелови двигатели и газьол за отопление /маркирано дизелово гориво, предназначено за изгаряне в стационарни
горивни инсталации/ за нуждите на ДП ТСВ през 2015 год."
Уникален номер на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 01310-2014-0002
 

 

*******

 
Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.13 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
Предоставяне на юридически услуги на Държавно предприятие " Транспортно  строителство и възстановяване"
Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП 01310-2015-0008
 1. Договор [22.07.2015] 

   

  *******

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Ремонт на тежка железопътна механизация, пътеполагащи кранове УК 25/18
и моторни платформи МПД, собственост на  ДП ТСВ, по обособени позиции:
ПОЗИЦИЯ № 1. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 8 БРОЯ ПЪТЕПОЛАГАЩИ КРАНОВЕ УК 25/18;
ПОЗИЦИЯ № 2. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 8 БРОЯ МОТОРНИ ПЛАТФОРМИ МПД”
 
 
Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП 01310-2015-0007.

 

 

 

  

*******

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка 
по ред на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП с предмет:   
„ Зареждане на горива чрез кредитни карти за безналично плащане, за 
автомобилите, собственост на ДП ТСВ”
Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 01310-2015-0006
 
 1. Поръчка спецификация №2/10.06.2015 год   [10.06.2015]; 

 

*******

 

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.90, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на работни обувки”
Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 01310-2015-0005
 1. Решение № 7/15.05.2015 г. [15.05.2015]
 2. Покани за участие  1-ва , 2-ра  [15.05.2015]
 3. Протокол №1 /27.05.2015 год.;[02.06.2015] 
 4. Протокол №2 /27.05.2015 год.;[02.06.2015] 
 5. Решение №9 /02.06.2015 год. за класиране и избор на изпълнител.[02.06.2015] 
 6.  

  *******

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.90, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на работно облекло”
Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 01310-2015-0004

  

*******

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.90, АЛ.1, Т.11 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на гориво за дизелови двигатели и газьол за отопление /дизелово гориво, предназначено за изгаряне в стационарни горивни инсталации/ за нуждите на ДП ТСВ през 2015 г.”;
Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 01310-2015-0003

*******

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена и с технически средства охрана на обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ”
Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 01310-2015-0002

*******

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки: 01310-2015-0001

 

 1. ПОЗИЗИЯ № 1 ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ
 2. ПОЗИЦИЯ № 2 ЗАСТРАХОВКА „КАСКО” НА НЕРЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
 3. ПОЗИЦИЯ № 3 ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС”
 4. ПОЗИЦИЯ № 4 ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА ГОСТИ НА ХОТЕЛИ”
 5. ПОЗИЦИЯ № 5 ЗАСТРАХОВКА ЗА РИСКА „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА”
 6. ПОЗИЦИЯ № 6 ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО” ПО ЧЛ.171 И ЧЛ.173 ОТ ЗУТ
 7. ПОЗИЦИЯ № 7 ЗАСТРАХОВКА „ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ” НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДП ТСВ
 8. ПОЗИЦИЯ № 8 ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИРМИ, ЕКСПЛОАТИРАЩИ ЖП СЪСТАВИ”
 9. ПОЗИЦИЯ № 9 „ЗАСТРАХОВКА НА РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА” - КАСКО

Документи:

 1. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП  /За позиция №9 „Застраховка на релсови превозни средства”и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и  каско / [22.08.2016]

********

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Ремонт на санитарни помещения и хотелски стаи в хотел „Копривки”
Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки: 9039063

  

*******

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение” – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1, предоставено за ползване и управление на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване”, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1271, кв. „Илиянци”, ул. „Кирил Благоев” №14.
Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 01310-2014-0011

 

 1. Решение [07.11.2014]

 

*** * ***

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена и с технически средства охрана на обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ”, по обособени позиции
Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 01310-2014-0010

 

 1. Решение [08.10.2014]

 

  ******
  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО, РАБОТНИ ОБУВКИ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА", по обособени позиции
Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 01310-2014-0009

*******

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА ДП „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” в три обособени позиции:
/Уникален № на поръчката в портала на АОП: 01310-2014-0008/
 1. Комплексно банково обслужване по разплащателни сметки и картово разплащане.
 2. Издаване на банкови гаранции с общ лимит до 1 750 000.00 (един милион и седемстотин и петдесет хиляди) лева.
 3. Кредитна линия с рамер до 750 000.00 (седемстотин и петдесет хиляди) лева.

Документи:

 1. Решение № 15 от 20.07.2015 год. за прекратяване по чл.39, ал.2, т.3, буква "а" от ЗОП [20.07.2015]
 2. Решение № 16 от 20.07.2015 год. за определяне на изпълнител по чл.74, ал.2, т.1 от ЗОП [20.07.2015]
 3.  

******

АРХИВ ОБЯВЛЕНИЯ 2014 г.:

 

******* .

 
 
ДП “ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ
София 1271,
ул.”Кирил Благоев”
No14 

телефон: +359 2 892 62 37

факс: +359 2 838 10 25  
e-mail:tsv@tsv.bg
хотели
h_rosa_bg

h_drqnovo_bg

h_koprivki_bg

h_lozenec_bg